កញ្ចាញ់ចេកលោត - នាង ប្រាក់សុគន្ធា

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.961 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5570487# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I. ឱ! កញ្ចាញ់ចេកអើយៗ លោតទុំចុងរន្ធ(២ដង) អូនធ្វើជាគ្រុនបងអើយឲ្យប្ដីឱបអូន(២ដង)

បងឱបពីមុខអើយត្រជាក់ដល់ខ្នង(២ដង) អូនបានឱបបង បងអើយកក់ក្ដៅទល់ភ្លឺ(២ដង)

II. ឱ! កញ្ចាញ់ចេកអើយៗ លោតទុំចុងស្លឹក(២ដង) ដេកនឹកដើរនឹក បងអើយរលឹកនឹកប្ដី(២ដង)

ឱ! កញ្ចាញ់ចេកអើយៗ លោតទុំចុងឬស្សី(២ដង)​ ចាំហើយឆ្នាំថ្មី បងអើយនាំប្ដីដើរលេង(២ដង)

III. ឱ! កញ្ចាញ់ចេកអើយៗ លោតទុំចុងរំដេង(២ដង) ឈប់ង៉ក់ដូចក្មេង បងអើយខ្លាចម៉ែក្មេកខឹង(២ដង)

ឱ! កញ្ចាញ់ចេកអើយៗ លោតទុំចុងស្នឹង(២ដង) បងអើយកុំខឹងកញ្ចាញ់ចេកលោតរកគូ(២ដង)

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន នាង ប្រាក់សុគន្ធា

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន