កញ្ចាញ់ចេកលោត - នាង គន្ធា

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 9.046 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5570487# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I. ឱ! កញ្ចាញ់ចេកអើយៗ លោតទុំចុងរន្ធ(២ដង) អូនធ្វើជាគ្រុនបងអើយឲ្យប្ដីឱបអូន(២ដង)

បងឱបពីមុខអើយត្រជាក់ដល់ខ្នង(២ដង) អូនបានឱបបង បងអើយកក់ក្ដៅទល់ភ្លឺ(២ដង)

II. ឱ! កញ្ចាញ់ចេកអើយៗ លោតទុំចុងស្លឹក(២ដង) ដេកនឹកដើរនឹក បងអើយរលឹកនឹកប្ដី(២ដង)

ឱ! កញ្ចាញ់ចេកអើយៗ លោតទុំចុងឬស្សី(២ដង)​ ចាំហើយឆ្នាំថ្មី បងអើយនាំប្ដីដើរលេង(២ដង)

III. ឱ! កញ្ចាញ់ចេកអើយៗ លោតទុំចុងរំដេង(២ដង) ឈប់ង៉ក់ដូចក្មេង បងអើយខ្លាចម៉ែក្មេកខឹង(២ដង)

ឱ! កញ្ចាញ់ចេកអើយៗ លោតទុំចុងស្នឹង(២ដង) បងអើយកុំខឹងកញ្ចាញ់ចេកលោតរកគូ(២ដង)

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន នាង គន្ធា

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម