បាត់ស្រីទៅណា - ចាន់ សម័យ 

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.280 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*9830004# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I. លលកទ្រាំងយំត្រូលអូនណ្ហើយ!​ ក្អែកបូលឡូវៗ(២ដង) បងរង់ចាំផ្លូវអូនណ្ហើយ! ចាំផ្លូវពុំងារ(២ដង)

II. ចាំតាំងពីប្រាំងអូនណ្ហើយ! ដល់ខែវស្សា(២ដង) រង់ចាំជីវ៉ាថ្លៃណ្ហើយ! វិលមកជួបបង(២ដង)

III. ក្រពើណាយទឹកអូនណ្ហើយ! ប្រវឹកណាយពង(២ដង) សង្សារណាយបងអូនណ្ហើយ! ព្រោះអូនមានថ្មី(២ដង)

មើលទាំងអស់

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 145

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 146

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 248

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន