ម៉ែជេរ - រ៉ាប៊ី

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 9.341 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5231639# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I. គ្រាន់តែទៅវត្តស្លៀកសំបត់ខ្លី ចង់បញ្ចេញសាច់ខ្ចីប៉ុណ្ណឹងសោះម៉ែជេរ គ្រាន់តែកូនចង់ថតស៊ីចស៊ី ទុកគ្រាន់ Post Selfish ប៉ុណ្ណឹងក៏ម៉ែជេរ

II. គ្រាន់តែ Chat ទៅ​លេងមនុស្សប្រុស ញ៉ែគ្នាលេងៗសោះ ប៉ុណ្ណឹងក៏ម៉ែជេរ គ្រាន់តែកូនចង់ចេះផឹកស្រា ចូលចិត្ត Club ចូល Bar ប៉ុណ្ណឹងក៏ម៉ែជេរ

III. គ្រាន់តែកូនចង់គេចសាលា ទៅណាត់ជួបសង្សាប៉ុណ្ណឹងសោះម៉ែជេរ គ្រាន់រៀនធ្លាក់គ្រប់មុខវិជ្ជា បោចសក់ទះគ្នាប៉ុណ្ណឹងក៏ម៉ែរជេរ

IV. គ្រាន់តែកូនទៅរាំធុងបាស់ រហូតដល់ថ្ងៃរះប៉ុណ្ណឹងសោះក៏ម៉ែជេរ គ្រាន់តែកូនឲ្យភ្នែកប្រុសស្អាត ញ៉ែគេមុនមានអីខាតប៉ុណ្ណឹងក៏ម៉ែជេរ

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន រ៉ាប៊ី

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Sunday CD Vol 248

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន