យកគោទៅចង - ស៊ីរីកា

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.462 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ដាក់បទនេះជាImuzikដោយចុច*1772*5231583# (20សេន/30ថ្ងៃ)

I. ឱប្រុសបងអើយ ហាអឺងអើយ ដឹកគោឱទៅចង(x2) ឱណាបងចាំ បងចាំអូនផង អ្នកប្រុសបងអើយ អូនចងឱគោសិន(x2)

II. ឱប្រុសបងអើយ ហាអឺងអើយ ដឹកគោឱទៅទឹម(x2) ឱណាគោផាយ គោផាយឱបាក់នឹម អ្នកប្រុសបងអើយ ឲ្យបងឲ្យទឹមឲ្យ(x2)

III.​ ឱប្រុសបងអើយ ហាអឺងអើយ អូនទៅដងទឹកថ្លុក(x2) ឱណាកង្កែប កង្កែបគីង្គក់ អ្នកប្រុសបងអើយ ដេញខាំឱអូនស្រី(x2)

(ភ្លេង... ច្រៀងឡើងវិញម្ដងទៀត)

 

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន ស៊ីរីកា

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town Unlimited

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 252

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 241

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 248

សិល្បករជាច្រើន