រាំទយ  - យូរី ft Bmo

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 7.611 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5570458# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I. (ប) អូននាងរាំទយ ឡើងលូយៗៗៗៗ អូននាងរាំទយ ឡើងលូយៗៗៗៗ

អូនរាំទយឡើងលូយៗៗៗ គូទអូននាងឡើងទយ ​អូនរាំលូយណាស់ថ្លៃ បងរាំពីក្រោយ អូននាងរិតតែទយ អូនស្លៀកខោខាវប៉ូយ អូយយូយលូយណាស់ថ្លៃ

II. (ស) បងរាំទយ ឡើងលូយៗៗ តែងខ្លួនក៏លូយៗ បងរាំលូយណាស់ថ្លៃ បងរាំពីក្រោយ អូនរាំរឹតតែទយ បងស្លៀកខោខាវប៉ូយ អូយយូយលូយណាស់ថ្លៃ

អូននាងរាំទយ ឡើងលូយៗៗៗៗ(២ដង)

III. (ប) ពូខាងនោះក៏ទយ អ៊ីខាងនោះក៏ទយ អូនខាងនោះក៏ទយៗ ម៉ូតសក់ពូយៗ ហើយត្រកៀកឡើងទយ យាយពីថាឡើងឡូយៗ ស្លៀកតាខោខូវប៊ូយ ចូលមករាំបទទយ យើងរាំឲ្យទយៗ អូនខាងនោះក៏ទយ ចែខាងនោះក៏ទយ យាយពីថាឡើងលូយៗ

IV. (ស) អូនម៉ាប់ក៏ទយ អូននិចក៏ទយ មីងទូចក៏ទយៗៗ បងម៉ៅក៏ទយ ចែវីក៏ទយ អ៊ំធីក៏ទយៗៗ បងៗក៏ទយ ចែៗក៏ទយ អូនៗក៏ទយៗៗ អ៊ំៗក៏ទយ យាយៗក៏ទយ តាៗក៏ទយៗៗ

បងរាំទយ ឡើងលូយៗៗ តែងខ្លួនក៏លូយៗ(២ដង)

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន យូរី

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Sunday CD Vol 248

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន