សត្វស្ទាំងហើរស្ទុយ  - មន្តត្រា

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.888 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*9300556# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I. បងអ្ហើយមើលនោះ មើលនោះសត្វទីទុយ អើងអើយ បងអ្ហើយមើលនោះ មើលនោះសត្វទីទុយ វាដុះជុកច្រង៉ុយៗ គេហៅទីទុយពើតពើង(២ដង)

II. ក្រសាពាំកន្សែង ហើរទុំដើមក្រសាំង អើងអើយ ក្រសាពាំកន្សែង ហើរទុំដើមក្រសាំង សត្វស្ទាំងវាហើរស្ទុយ សំដៅទៅស្រុកស្ទោង(២ដង)

III. សត្វមៀមពាំមុសៗពីស្រុកមោង អើងអើយ សត្វមៀមពាំមុសៗពីស្រុកមោង គ្រលីងគ្រលោងពាំក្រឡ តម្រង់ទៅបតាំងស៊ូ(២ដង)

IV. បងអ្ហើយមើលនោះលលកវាព្រាត់គូ អើងអើយ បងអ្ហើយមើលនោះលលកវាព្រាត់គូ វាយំគុកគ្រូៗមុំអ្ហើយគុកគ្រូហៅមេ(២ដង)

V. មើលនោះត្រីស្លាតភ្នែកស្លឹង សម្លឹងភេ អើងអើយ មើលនោះត្រីស្លាតភ្នែកស្លឹង សម្លឹងភេ វាហែលហាមាត់ជេរ ថាអាសត្វភេចង្រៃ(២ដង)

មើលទាំងអស់

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 145

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 146

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 248

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន