សត្វស្ទាំងហើរស្ទុយ - សាម សុភ័ស

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.612 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*9300557# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I. អូនអ្ហើយមើលនោះ មើលនោះសត្វទីទុយ អើងអើយ អូនអ្ហើយមើលនោះ មើលនោះសត្វទីទុយ វាដុះជុកច្រង៉ុយៗ គេហៅទីទុយពើតពើង(២ដង)

II. ក្រសាពាំកន្សែង ហើរទុំដើមក្រសាំង អើងអើយ ក្រសាពាំកន្សែង ហើរទុំដើមក្រសាំង សត្វស្ទាំងវាហើរស្ទុយ សំដៅទៅស្រុកស្ទោង(២ដង)

III. សត្វមៀមពាំមុសៗពីស្រុកមោង អើងអើយ សត្វមៀមពាំមុសៗពីស្រុកមោង គ្រលីងគ្រលោងពាំក្រឡ តម្រង់ទៅបតាំងស៊ូ(២ដង)

IV. អូនអ្ហើយមើលនោះលលកវាព្រាត់គូ អើងអើយ អូនអ្ហើយមើលនោះលលកវាព្រាត់គូ វាយំគុកគ្រូៗមុំអ្ហើយគុកគ្រូហៅមេ(២ដង)

មើលទាំងអស់

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 254

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 253

សិល្បករជាច្រើន