សារ៉ាវ៉ាន់តាលុង - ស៊ីរីកា ft ម៉ៅ ហាជី

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: Beat | ពេញនិយមបំផុត : 7.647 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5231422# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

(ស) អួយ... ណយ...​អួយ សំណាងអូនបានជួបនឹងប្រុសបង បងអើយចុះរូបឆោមប្រិមប្រិយ សំណាងអូនបានជួបនឹងប្រុសថ្លៃ ប្រុសថ្លៃបងអើយរូបរាងសែនស្រស់ស្រាយគួរឲ្យស្នេហា

(ស) អួយ... ណយ...​អួយ ជួបហើយកុំកន្តើយសូមសារសង បងអើយសូមនួនល្អងវាចា ជួបហើយកុំកន្តើយប្រុសសង្ហារ អូនសុំសួរប្រុសជីវ៉ាបងមានគូរាំឬនៅ

(ប) ហូ... ហូ... អូយ... រាត្រីបងបានជួបនឹងស្រីស្ងួន នឹមនួនប្រុសបងនៅទំនេរ រាត្រីបងបានជួបនឹងមាសស្នេហ៍ មាសមេស្រីមុំបងអើយសូមអញ្ចើញនាងឡើងរាំ...ណា...

(រួម) ទាលុងសារ៉ាវ៉ាន់ទាលុង x3 ក្រោកឡើងសារ៉ាវ៉ាន់ក្រោកឡើង ក្រោកឡើងក្រោកឡើង

សារ៉ាវ៉ាន់

(ស) អួយ... ណយ...​អួយ សំណាងបានមកជួបនឹងប្រុសបង បងអើយនួនល្អងរាំសែនសម សំណាងបងបានជួបនឹងស្រីមុំ សូមអញ្ចើញចុះប្រុសបងនាំស្រីរាំលេងកំសាន្ត...ណា...

(ប) ហូ... ហូ... អូយ...​ វាយោខ្យល់ជំនោរបក់រំភើយ អូនអើយបងបានអង្គុយជិតកាយ វាយោខ្យល់ជំនោរបក់ផាត់ផាយ ក្មេងចាស់ប្រុសស្រីទាំងឡាយរាំបទសារ៉ាវ៉ាន់...ណា...

(រួម) ជើងមួយសារ៉ាវ៉ាន់ជើងមួយៗ ទៅមុខសារ៉ាវ៉ាន់ទៅមុខៗ គៀងគូសារ៉ាវ៉ាន់គៀងគូ គៀងគូគៀងគូសារ៉ាវ៉ាន់

(ប) ហូ... ហូ... អូយ...​ យប់យន់ខែទោរទន់ទេរទាបទៅ ស្រីពៅអើយយើងជិតបែកគ្នា យប់យន់ខែទោរទន់ទេរយើងឃ្លាតឃ្លា លាស្រីមុំស្រស់ពុំងារខានរាំសារ៉ាវ៉ាន់ហើយ...ណា...

(ស) អួយ... ណយ...​អួយ វាសនាបានជួបបងតែពេលថ្ងៃ ថ្លៃអើយអូនស្រីលាទាំងស្តាយ វាសនាគង់ជួបទៀតមានពេលក្រោយ ប្រុសស្នេហាមាសអូនអើយអូនលាសិនហើយណាថ្លៃណា

(រួម) សូមលាសារ៉ាវ៉ាន់បែកគ្នា បែកគ្នាសារ៉ាវ៉ាន់សូមលា សូមលាសារ៉ាវ៉ាន់បែកគ្នា បែកគ្នាសារ៉ាវ៉ាន់សូមលា សូមលាសារ៉ាវ៉ាន់បែកគ្នា

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន ស៊ីរីកា

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 254

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 253

សិល្បករជាច្រើន