ស្រីសល្អឯក - ចាន់ សម័យ 

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.097 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*9830005# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I. ឱ! ស្រីសល្អឯកអើយ ស្រីសល្អឯក ដូចផ្កាអឺងអើយ បាំងមែកអើយ​ក្រអូបតែក្លិន(២ដង)

II. បងបានឃើញអូនម្ដងអឺងអើយ នួនល្អងមាសឆ្អិន កាលបុណ្យអឺងអើយកឋិនអើយឃើញស្រីនៅឯវត្ត(២ដង)

III. អូននាងពាក់អាវផ្កាអឺងអើយ ជីវាបាំងឆ័ត្រ បងខំអឺងអើយដើរស្កាត់អើយព្រោះចង់ឃើញមុខស្រី(២ដង)

IV. ឱ! កណ្ដៀងៗណ្ហើយអឺងអើយ ដុះរៀងក្បែរបឹង ស្រីតូចអឺងអើយស្រឡឹងអើយអៀនអ្វីនិងបង(២ដង)

V. សារិកាសួរមែកអឺងអើយ សេកសួរបង្គង បើអូនអឺងអើយស្ម័គ្របងអើយពិតជាមានសំណាងខ្ពស់(២ដង)

VI. អូ! ទឹកមិនឲ្យដងអឺងអើយ អុសមិនឲ្យពុះ ឲ្យអូនអឺងអើយនៅផ្ទះអើយសំអាតតែកាយស្រី(២ដង)  

មើលទាំងអស់

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 145

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 146

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 248

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន