មួយណាក៏ដូចមួយណា - គូម៉ា

Composer: | Category: Beat | Hit : 12.853 | Download: 0

LYRIC

ទាញយកបទនេះជា Imuzik ដោយវាយ *1772*5231556# (20c/30ថ្ងៃ)

I. ទោះហត់កាយក៏ហត់ទៅចុះ តែរស់យ៉ាងណាកុំឲ្យហត់ចិត្ត ហើយបើហត់និងមនុស្សនៅជិត ការពិតពិបាកនិងទ្រាំទ្រណាស់

R. តាំងពីចាប់ផ្ដើមមកដល់ ពេលនេះតើបងខុសឆ្គងលើអូនអ្វីខ្លះ សមទេដែលអូនសាវាផ្ដេសផ្ដាស់​គួរណាស់យើងខិតខំថែទាំគ្នា

II. មួយណាក៏ដូចមួយណា មួយណាក៏ដូចមួយណា ឬឲ្យតែស្រីគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែសាវាទាំងអស់ មួយណាក៏ដូចមួយណា ហេតុអ្វីស្មានមិនត្រូវសោះ គ្រាន់តែថែចិត្តស្មោះ មួយនិងមួយមិនបាន

III. ពេលណាក៏ដូចពេលណា ពេលណាក៏ដូចពេលណា រាប់មើលតាំងពីដឹងក្ដី អូនមានសង្សារប៉ុន្មាន ល្មមកែខ្លួនត្រឹមនេះហើយ សូមតាំងចិត្តធ្វើឲ្យបាន ទាន់បង នៅរំខានពេលឲ្យអូនកែខ្លួន

(ភ្លេង... ច្រៀង R, II, III, II, III ម្ដងទៀត) បញ្ចប់: ល្មមកែខ្លួនត្រឹមនេះហើយ សូមតាំងចិត្តធ្វើឲ្យបាន ទាន់បង នៅរំខានពេលឲ្យអូនកែខ្លួន

View all >>

More

ALBUM HOT

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

 
l