បើចង់បែកហេតុអ្វីមិនប្រាប់ - មង្គល ទីណា

Composer: | Category: | Hit : 8.444 | Download: 0

LYRIC

ចុច *1772*5231715# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I.   បងដឹងថាអូនអស់ចិត្តស្នេហ៍ហើយ តែត្រាណត្រើយប្រឹងលាក់ការពិត អូនថារាប់អានគេត្រឹមជាមិត្ត តែការពិតគឺអូនក្បត់បង

II.  ទៅៗបងមិនឃាត់អូនទេ បើមាសមេដាច់ចិត្តចោលបង កុំភ្លេចនឹកដល់បងផង ពេលស្នេហ៍ស្នងត្រូវគេធ្វើឲ្យឈឺចាប់

R.  បេះដូងបងឈឺដូចគេហែក បើចង់បែកហេតុអ្វីមិនប្រាប់ តើបងធ្វើខុសអ្វី ទើបអូនឲ្យបងឈឺចាប់ ប្រាប់ហេតុផលសិនបានទេ

Ri. បេះដូងស្មោះត្រូវខ្សោះអស់ន័យ ព្រោះរូបស្រីលង់ស្រលាញ់គេ ទោះបីខំប្រឹងឃាត់ ក៏អូនមិននៅដែរ មានតែព្រមបែកតាមអូន ទៅថែគេចុះ

View all

SONG OF មង្គល ទីណា

More

ALBUM HOT

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 254

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 253

សិល្បករជាច្រើន