អូនត្រូវរឹងមាំ - ណារិន

Composer: | Category: | Hit : 8.166 | Download: 0

LYRIC

ចុច *1772*5231716# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I.   ដឹងថាបងមិនល្អឥតខ្ចោះ គ្មានរបស់មិនល្អ តែចិត្តស្មោះបងមានមិនក្រ ប្រឹងរកមិនហ៊ានឈប់ ដឹងថាអូនខ្វល់សម្តីគេ ដឹងគេចាក់រុកឲ្យអូនស្អប់ សុំទោសដែលបងគ្មានគ្រប់សព្វពេលនេះ

II.  លឺអូនយំបងចង់ក្រសោប ចង់ឳបអូនឲ្យជាប់ អូនឈឺមួយបងឈឺដល់ដប់ នឹងឆ្កួតបើបាត់អូន សន្យាមិន ឲ្យអូនខ្មាស់គេ ថ្នាក់ថ្នមមើលថែលុះសូន្យ ឈប់យំអូន បងកំពុងក្បែរអូនហើយ

R.  អូនត្រូវរឹងមាំៗដើម្បីរស់នឹងបង ជឿជាក់លើបងជាមនុស្សដែលអូនស្នេហ៍ រង់ចាំបងសិនមិនយូរទេ ថ្ងៃអូនស្អាតជាងគេនឹងមកដល់

Ri. បងនឹងតស៊ូៗមិនឲ្យអូនលំបាក ពុះពារឩបសគ្គឈានទៅមុខឲ្យដល់ ក្បែរអូនមិនមែនត្រឹមមួយខ្យល់ ឈប់គិតហើយឈប់ឆ្ងល់រឿងស្នេហា បងពិតប្រាកដ

View all

SONG OF ណារិន

More

ALBUM HOT

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន